Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XII. évfolyam 1. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

Z. Karvalics László: Információs kultúra, információs műveltség - egy fogalomcsalád értelme, terjedelme, tipológiája és története
A tanulmány három szintű modellt épít, amelyben az információs, a digitális ill. a hálózati kultúra egymástól való (részben történeti) elhatárolását követően a makroszintet a kultúra egésze, a mezoszintet az információs szubkultúrák jelentik, a mikroszint pedig az individuumoké. A „monolit” megközelítésekkel szemben az individuális tartományt három részre osztja: elemi információs írástudásra, ill. középfokú és felsőfokú információs műveltségre. A fogalmi tisztázás részeként egységes rendszerben helyezi el a jellemzően használt fogalmakat, és „kisszótárt” ad a felértékelődő „személyes” tér kulcs-domainjeihez.
Kulcsszavak: Információs kultúra, információs írástudás, digitális műveltség, személyes információs kultúra

A cikk letöltése (pdf)

 

Szirbik Gabriella: Az információs társadalom árnyékvilágához. Az állami gondozottak és a tudástechnológiai kihívás
Dolgozatunkban az állami gondoskodás rendszerét, azaz a magyar gyermekvédelmi szakellátást vettük górcső alá az információs társadalom szociálpolitikai, és oktatási kihívásai szempontjából. Köztudott, hogy szociális problémákat pedagógiai eszközökkel megoldani nem lehet. Aki ebben spekulál, azt folyamatos kudarc fogja érni. Az állami gondoskodás rendszerében lévő anomáliákat és a gondozotti státuszból fakadó hátrányokat figyelembe véve, mégis úgy gondoljuk, hogy bizonyos nevelési-oktatási elképzelések olyan irányba mozdíthatják el a rendszert, mely jelentősen hozzájárulhat az érintettek társadalmi életesélyeinek növeléséhez, s az információs korszak által támasztott elvárásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz.
Kulcsszavak: szociálpolitika, információs társadalom, Hejőkeresztúri Modell, "Hole in the Wall"

A cikk letöltése (pdf)

 

Merkovity Norbert: Az állampolgárok az új politikai kommunikációban
A széles körben elfogadott felfogás szerint három szereplője van a politikai kommunikációnak: a médiarendszer, a politikai rendszer és az állampolgárok. Amíg az előző két szereplő hosszú ideje meghatározza a politikai kommunikációban zajló folyamatokat, addig az állampolgároknak viszonylag kevés szerep jutott. Ebben hozott változást az „új” vagy „információ kori” politikai kommunikáció, ahol az új információs és kommunikációs technológiáknak köszönhetően az állampolgárok csoportja már nem elszenvedője a folyamatoknak, hanem aktív befolyásolója is. Az állampolgárokat nehéz egyetlen entitásként vizsgálni, hiszen egy-egy társadalom heterogén csoportokból áll, amelyek igen sokszor ellentmondanak egymásnak. Ez a tanulmány nem is vállalkozik erre. Elsősorban, de nem kizárólag az Y generáció új kommunikációs technológiák használatának szokásaiból indul ki, példaként a közelmúlt főbb történéseit használja. Egyebek mellet az „arab tavasz” és az Anonymous hackercsoport jelenségein keresztül jut el oda, hogy két főcsoportot állít fel az új technológiák használatának tekintetében: az inaktív és az aktív hálózatokat. A fő különbség abban ragadható meg a két hálózat között, hogy amíg az előbbi eszközként tekint az új technológiára, addig az utóbbi az eszközt és a célt is az új technológiákon találja. Mindkettőnek vannak látványos megnyilvánulásai, amelyek hatással vannak a politikai kommunikációban zajló folyamatokra, megdöntve ezzel a médiarendszer és a politikai rendszer hegemóniáját.
Kulcsszavak: új politikai kommunikáció, polgárok és az új IKT-k, hálózatosodás, smart mob, netokrácia

A cikk letöltése (pdf)

 

Révészné Kocsis Eszter - Vilmányi Márton: Dinamikus kapcsolati képességek modellezése szervezetközi együttműködések során
A szervezetközi együttműködések, mint jelenség, az elmúlt húsz évben egyre inkább központi kérdést jelent a marketingben, stratégiai menedzsmentben az innováció-menedzsmentben, főképpen akkor, amikor egy-egy szervezet sikeressége nem kizárólag belső hatékonyságán, eredményességén múlik, sokkal inkább azon hálózat(ok) sikerességén, melyek részeként tevékenykedik. Jelen cikkben az interakció folyamatát a szervezet nézőpontjából szemléljük. Központi kérdésünk, hogy mely erőforrások, folyamatok segítségével dolgozza fel egy szervezet a vevő-szállítói interakció következményeit az együttműködések menedzselése során, vagy másképpen fogalmazva, hogyan módosítja, változtatja kapcsolati magatartását, kapcsolati képességeit.
Kulcsszavak: kapcsolatmarketing, kapcsolati képesség, dinamikus képességek

A cikk letöltése (pdf)

 

Mezei Péter - Németh László: A fájlcserélés és a netes semlegesség kihívása a szerzői jog és információs társadalom viszonyára
A szerzői jog bonyolult válaszút elé érkezett az elmúlt évezredforduló tájékán. A digitális technológiák elterjedésével és az internet globális kommunikációs eszközzé válásával az addig is egyre inkább aktív fogyasztók számára a szerzői művek korlátok nélkül többszörözhetővé és elérhetővé váltak. A felhasználások egy jelentős része azonban a szükséges engedélyek nélkül történt, felbőszítve ezzel a szerzői jogosultakat. Utóbbiak háborút indítottak többek között a fájlcserélő alkalmazások ellen, amely azonban a szerzői jog addigi megítélését jelentősen megváltoztatta. Az emberek egyre nagyobb csoportja szerint a szerzők kizárólagos jogai a felhasználók magatartásainak idejét múlt akadályai. Az ezzel kapcsolatos dilemmák kutatására vállalkoztak a jelen tanulmány társszerzői az elmúlt két évben, s legfontosabb eredményeiket ismertetik két kiemelkedő témakör: a fájlcserélés és a netes semlegesség példáján keresztül.
Kulcsszavak: internet, szerzői jog, fájlcserélés, netes semlegesség

A cikk letöltése (pdf)

 

Rab Árpád: Információs kultúra az egészségügyben különös tekintettel az m-Health területére
A cikk az információs kultúra megjelenését vizsgálja az e-egészségügy területén, szűkebben az m-Health friss szegmensére koncentrálva. Megállapítást nyer, hogy az m-Health projektek túlnyomó többsége világszerte kísérleti, ellenőrizetlen fázisban van. Világosan kirajzolódik, hogy a legnagyobb hiányosságok és a legnagyobb lehetőségek nem az eszközkészlet, hanem az információs kultúra fejlesztésében és a tudáshiány csökkentésében rejlenek. Több tematikus terület (személyes információkezelés, stratégiai tudás, önmenedzselés stb.) áttekintése világít rá az információs kultúra döntő fontosságára az e-egészségügy területén. A különböző területek vizsgálata során kiderült, hogy a veszélyek és nehézségek túlnyomó többsége az információs kultúra szerteágazó területére vezethető vissza. Az e-egészségügy fejlesztése során tanulságos lehet az e-kormányzat története sikereinek és kudarcainak feldolgozása.
Kulcsszavak: információs kultúra, fejlesztés, ICT4D, m-Health

A cikk letöltése (pdf)

 

PORTRÉ

Minkó Mihály: Vizuális tervgazdálkodás - Egy úttörő grafikonkészítő összefoglaló munkája és rejtélyes munkássága

A cikk letöltése (pdf)

 

DOKUMENTUM

A fenntarthatóság társadalmasítása - egy kutatási projekt koncepciója

A cikk letöltése (pdf)

 

OLVASÁS KÖZBEN

Tamaskó Dávid: Út az információs tanácsadáshoz. Irene Wormell, Annie Joan Olesen, Mikulás Gábor Information Consulting című könyvének recenziója
 

A cikk letöltése (pdf)


SZEMLE
 

A cikk letöltése (pdf)


English summaries of the papers