Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XII. évfolyam 2. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

danah boyd - Kate Crawford: Az adatrengeteg kínos kérdései - Vitaindító egy kulturális, műszaki és tudományos jelenségről
Elközelgett a Big Data, az adatrengeteg kora. A számítástudósok, fizikusok, közgazdászok, matematikusok, politológusok, bioinformatikusok, szociológusok és más tudósok fennszóval követelik, hogy az embereket, dolgokat és ezek kapcsolatait leíró, folyvást termelődő, hatalmas adatmennyiséggel dolgozhassanak. Fontos kérdések formálódnak meg. Hozzásegít-e az adatrengeteg kereshetősége az eszközök, szolgáltatások és közjavak javításához, vagy inkább a magántitoksértés és a tolakodó marketing új hullámát vezeti be? Megkönnyíti-e az adatok elemzése az online közösségek és politikai mozgalmak megértését, vagy a tiltakozók lenyomozását és a szólásjog elnyomását szolgálja majd? Átalakítja-e az emberi kommunikáció és kultúra kutatásának mai módszereit, vagy inkább beszűkíti a vizsgálható témák skáláját, magát a „kutatás” fogalmát definiálva újra? Véleményünk szerint az adatrengeteg szociotechnológiai jelenségének előretörése kapcsán kritikus vizsgálatnak kell alávetni e jelenség előfeltevéseit és előítéleteit. Cikkünk hat provokatív tézist tartalmaz, amelyekkel diszkussziót kívánunk indítani az adatrengeteg különböző aspektusairól: e technológia, elemzés és mitológia összjátékából kisarjadó kulturális, műszaki és tudományos jelenségről, amely terjedelmes retorikát gerjeszt mind utópikus, mind disztópikus hangvételben.
Kulcsszavak: Big Data; adatelemzés; közösségi média; kommunikációtudomány; közösségi hálózati webhelyek; tudományfilozófia; episztemológia; etika; Twitter

A cikk letöltése (pdf)


Csüllög Krisztina: Szabadidős netezés: társasan vagy magányosan?
Az internet társadalmi hatásairól több évtizede folyik a diskurzus. A terjedés kezdetén még gyakoriak voltak az új médium lehetséges hatásaival kapcsolatos szélsőségesen negatív vagy pozitív nézetek. A 90-es évek közepétől ezeket az elmélkedéseket felváltották az empirikus kutatások, melyek fő kérdése az volt, hogy vajon az új kommunikációs technológia elősegíti vagy gátolja az emberi kapcsolatok fenntartását. Ezek egyik irányzata az internethasználat időtöltés jellegére fókuszál, és azt vizsgálja, hogy a nethasználat milyen hatással van a társas együttlétekkel, illetve más szabadidős tevékenységekkel töltött időre. A tanulmányban ebből a perspektívából tekintem át az eddigi nemzetközi és hazai kutatási előzményeket, és mutatom be a World Internet Project magyarországi adatain végzett saját elemzéseim eredményeit.
Kulcsszavak: internet használat, szabadidő, társas kapcsolatok, kohorsz-elemzés

A cikk letöltése (pdf)


Hetesi Erzsébet - Révész Balázs: Az információs technológia átrajzolja-e a személyes kapcsolatok szerepét a szervezetek közötti együttműködésekben?
Megszünteti-e a személyes kapcsolatok, a bizalom, a méltányosság és a lojalitás jelentőségét a szervezetközi kapcsolatokban az információs technológia terjedése? Tanulmányunkban két kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben az információs technológia átalakítja a szervezetek közötti kapcsolttartás technikáit, a személyes találkozások továbbra sem veszítenek jelentőségükből. A kérdőíves vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy az információs technológiai lehetőségek az ügyfelekkel való kapcsolattartásban hoztak áttörő változást, a mélyinterjúk elemzése azonban látszólag ezzel ellentétes tendenciát jelez: a személyes találkozásokat a felek továbbra is fontosnak tartják. Úgy gondoljuk, hogy a szervezetek közötti kapcsolatokban mindkét „találkozási” megoldás hatékony lehet, és azok együttesen eredményezik a kapcsolatok minőségének értékelését a felek részéről.
Kulcsszavak: információs technológia, ügyfélkapcsolatok, személyes kapcsolat, kapcsolatmenedzsment

A cikk letöltése (pdf)


Galli Richárd: Információs társadalom, üzleti intelligencia
A cikk bemutatja, hogy az üzleti intelligencia alkalmazása nem kizárólag az üzleti döntések megalapozását teheti hatékonyabbá, hanem a vállalat személyzeti kérdéseinek megválaszolásában is segíthet. A cikk ezen belül két témát érint tehát; az egyik a vállalati humán tőke kezelése – vagyis annak meghatározása, hogy ki, milyen pozícióra a legalkalmasabb, ott hogyan lehet őt fejleszteni és megtartani – a második részben pedig egy nagyvállalati központosított üzleti intelligencia szervezeti egységről van szó.
Kulcsszavak: üzleti intelligencia, vállalatszervezés, hierarchia, kompetencia központ

A cikk letöltése (pdf)


Susánszky Pál: A Nyílt Forráskódú Szoftverek adaptációját gátló tényezők Magyarországon: tapasztalatok néhány nagyvárosból
Az utóbbi évtizedben az Open Source Szoftverekkel (OSS) kapcsolatos társadalomtudományi kutatások egyik fő vonulatát a szoftverek intézményi adaptációja jelentette. Pilot kutatásunkban az adaptációt gátló (környezeti, szervezeti és személyes) tényezőket tártuk fel öt megyei jogú városban. Vizsgálatunk során interjúkat készítettünk az önkormányzat informatikusaival. Fő eredményeink: Magyarországon megtalálható egy a megszokottól eltérő migrációs folyamat, amit spontán migrációnak neveztünk. Ennek lényege, hogy a migrációt nem előzi meg központi döntés, azt teljes mértékben az informatikusok irányítják. Továbbá megkülönböztettük az adaptáció öt különböző szintjét, melyekhez különböző típusú gátló tényezők kapcsolódnak.
Kulcsszavak: OSS, adaptáció, önkormányzatok

A cikk letöltése (pdf)


Tattay Levente: A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból. mint tudásgazdaságból eredő jövedelem
A szerző az információs társadalom fogalmi megközelítésétől kiindulva, a tudástársadalom és tudásgazdaság vázlatos ismertetésén keresztül eljut a szerzői jog tudásiparának továbbá a szerzői alkotások anyagi dimenzióinak bemutatásához. A tanulmány arra ad választ, hogy definiálhatók-e egy ország szerzői kreatív iparágai, mérhető-e ezek teljesítménye, továbbá milyen súlyt képviselnek a nemzetgazdaságban.
Kulcsszavak: tudástársadalom, szerzői jog, kreatív ipar, jövedelem

A cikk letöltése (pdf)


Sulyok Judit: Mi újság a médiában? - az írott sajtó szerepe az imázs formálásában egy turisztikai desztináció, a Balaton példáján keresztül
A média és a turizmus számos ponton összefonódik, mindkettő a mindennapi élet szerves része. A turizmus az a gazdasági ágazat, amely a legpozitívabb képet sugározza egy területről. Elismerve gazdasági jelentőségét, a magyarországi média kiemelt figyelmet szentel a turizmusnak. A tanulmány egy, a hazai vendégforgalomban vezető szerepet betöltő úti cél, a Balaton segítségével vizsgálja, hogy az írott médiában megjelenő nem fizetett tartalmak milyen képet sugároznak a potenciális utazók és a döntéshozók felé. A kutatás eredményei alátámasztanak több turizmuselméleti tételt, és több ponton párhuzamba állíthatók a balatoni turizmus főbb jellemzőivel. A következtetések közelebb visznek a turisztikai desztináció imázsának komplex értelmezéséhez, és így hozzájárulnak a hely által közvetített, minden célcsoport számára releváns értékek meghatározásához.
Kulcsszavak: turisztikai imázs, média, vízparti úti cél, desztináció menedzsment

A cikk letöltése (pdf)


KUTATÁSI JELENTÉS
Némethné Tömő Zsuzsanna – Kovács Zsuzsanna: „Megvásároljam vagy sem?” – Mi befolyásolja az időseket a döntésben
Európa lakossága idősödik, így nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő évtizedek gazdaságát nagymértékben fogja befolyásolni az 50+ korosztály. A tanulmányban egy primer kutatás eredményeire támaszkodva arra keressük a választ, hogy a média a hirdetések, reklámok útján hat-e vagy sem a magyar idősek vásárlási szokásaira és hajlandóságára.
Kulcsszavak: idősek, média, reklám, internet(es vásárlás)

A cikk letöltése (pdf)


OLVASÁS KÖZBEN
Rab Árpád: Csata a digitális kultúráért. Könyvismertető „The digital divide - arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking” Szerkesztette és a bevezetőt írta: Mark Bauerlein, Jeremy P. Tarcher/Penguin kiadó, 2011

A cikk letöltése (pdf)


SZEMLE

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers