Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XV. évfolyam 3. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

 

BEVEZETŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Dessewffy Tibor –Láng László: Digitális Pareto - az online közösségeken belüli megoszlás mintázatairól

A digitális információk mennyisége robbanásszerű növekszik. A digitális lábnyomok eddig megfigyelhetetlen viszonyokat, hálózatokat tesznek láthatóvá és kutathatóvá. Ennek nyomán az online közösségek szerkezetére vonatkozóan két elméleti pozíció kristályosodik ki skála független megoszlások és a long tail elmélet. Cikkünkben amellett érvelünk, hogy ez egy empirikusan eldöntendő kérdés, és a következő időszak egy fontos kutatási iránya, kezdő lépése lesz az egyes közösségek estében.

Kulcsszavak: digitális lábnyomok, online közösségek, Pareto, power law, strukrúra, megoszlás, Long Tail, skálafüggetlen megoszlások

A cikk letöltése (pdf)

 

Tóth János: Mozgó-képek: szisztematikus áttekintés a muszlimok médiareprezentációjáról kortárs szociológiai kutatásokban

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a főképp nyugati tudományos kutatói környezetben megtermelt, kortárs tudományos eredményekben hogyan jelenik meg a média és a muszlimok viszonya, valamint, hogy ezen eredmények létrejöttének körülményeiben milyen hasonlóságokat és eltéréseket lehet felfedezni. Az Európát az IS közép-keleti tevékenysége, a szíriai polgárháború és más okok miatt az elmúlt években egyre nagyobb mértékben érinti a muszlim bevándorlás jelensége. Ez, továbbá a bevándorló muszlimok és a többségi nemzet közti interakciók problémái indokolttá teszik ezeknek a közelmúltbeli tudományos eredményeknek részletesebb, a tematizáció, a geográfiai eloszlás, a vizsgált minták és a mintaméret, az adott kutatáshoz elnyert támogatások és más egyéb releváns szempontok szerinti metaelemzését. A következőkben bemutatjuk a kitűzött célok megvalósítását egy N=160 szakcikkből álló mintán, a muszlimokról szóló kutatások (N=33) kiválogatását követő szisztematikus analízis lefolytatásával és a média szerepét és hatását vizsgáló tematikus elemzéssel. Azt találtuk, hogy a vizsgált mintán belül a médiában megjelenő muszlim-képek három fő típusa azonosítható: Az erőszakot individuális vagy állami szinten alkalmazó entitás, az erőszakot elszenvedő áldozat, illetve a „nyugattal” kulturálisan és viselkedésileg szembenálló idegen.

Kulcsszavak: muszlimok, médiareprezentáció, szisztematikus áttekintés, tematikai elemzés

A cikk letöltése (pdf)

 

Szűts Zoltán – Yoo Jinil: A netsemlegesség - definíciók, törvényhozói, tartalomszolgáltatói, internetszolgáltatói és felhasználói olvasatok

Tanulmányunk témája a netsemlegesség. Először magát a fogalmat definiáljuk többféle módon, majd a netsemlegességgel kapcsolatos törvényhozói, internet- és tartalomszolgáltatói, valamint felhasználói kihívásokat, problémákat és válaszokat mutatjuk be. Számos szerző szerint az internet legnagyobb, immár tradicionális értéke a nyíltság, sokszínűség, tartalomgazdagság, tértől és időtől független társadalmi és perszonális kommunikációba való szabad belépés és a szabad verseny lehetősége. A netsemlegesség mellett és ellen felhozott érvek bemutatását is ezek a szempontok alapján tesszük. Kiemelt szerepet kap a netsemlegesség megsértésének kategorizálása is. Tanulmányunkban közlünk egy törvényalkotási kronológiát, mely az USA-ra, az EU-ra és Kelet-Ázsiára fókuszál, illetve ismertetjük a BEREC 2011-es felmérésének az EU-ban alkalmazott, internetszolgáltatói gyakorlatra vonatkozó eredményeit. A munkát az Internet.org kezdeményezést vizsgáló esettanulmány zárja, végül ezt követik a jövővel kapcsolatos kérdések, és néhány lehetséges válasz.

Kulcsszavak: netsemlegesség, FCC, Internet.org, internetszolgáltató, adatátvitel blokkolás és lassítás, gyors és lassú sávok, QoS, BE, szólásszabadság

A cikk letöltése (pdf)

 

Námesztovszki Zsolt - Glušac Dragana - Esztelecki Péter - Kőrösi Gábor - Major Lenke: Tapasztalatok három saját készítésű MOOC kapcsán - a tervezéstől a kiértékelésig

A tanulmány, a nemzetközi szakirodalom és a saját tapasztalatok tükrében, átfogó képet ad a MOOC-ok elkészítésének folyamatáról. Másrészről a begyűjtött empirikus adatokat statisztikai módszerekkel elemeztük, és segítségükkel közelebbről megismerhettük az online környezetben történő tanulás sajátosságait, valamint a tanulás eredményességét meghatározó tényezőket. Emellett részletesen megvizsgáltuk a tanulók és az oktatók kommunikációját a különböző felületeken, a tanulói aktivitást a beadandók és a videómegtekintések tükrében.

Kulcsszavak: MOOC, eLearning, eredményesség

A cikk letöltése (pdf)

 

Bokor Tamás: Lovagias üzlet - Civilizációs szabályozók online szexpartnerkereső médiafelületeken

A leíró tanulmány első részében a prostitúció, mint társadalmi jelenség lehetséges megközelítési irányainak áttekintése történik meg, kiemelve ezek közül az evolúciós és a társadalomkritikai megközelítéseket. Ezután civilizációtörténeti kontextusba helyeződik a kiberprostitúció jelensége, összevetve a középkori lovageszményt (eszményített nőalak vs. kihasznált és lenézett nő elkülönülése) a kiberkorszakban történt változásaival (az eszményített nőalak és a kihasznált nő azonossá válik). Az elméleti áttekintést a vizsgált közösségi oldalak bemutatása és web 2.0 alapú rendszereinek vázlatos ismertetése követi, majd erre, illetve az oldalakon található szövegkorpusz releváns részeinek kvalitatív tartalomelemzésére támaszkodva a vizsgált színtér főbb kommunikációdinamikai sajátosságai tárulnak fel.

Kulcsszavak: digitális identitás, prostitúció, lovag, hálózati kommunikáció, virtuális közösség

A cikk letöltése (pdf)

 

Simon Tünde: Az észt információs társadalom és oktatási rendszere

Észtország a rendszerváltást követően a fejlesztések számos területén olyan sikereket ért el, melyek vizsgálata támpontokat adhat hazánkban is a változásokat menedzselő szakemberek számára. A tanulmány elsősorban szakértőkkel készített interjúk alapján készült. Röviden bemutatja Észtország múltját, jelenét és oktatási rendszerét. Kiemelten foglalkozik a napjainkban rendkívüli jelentőségű együttműködés és az egész életen át tartó tanulás témakörével és rávilágít arra, mi rejlik az „észt csoda” mögött.

Kulcsszavak: Információs társadalom, együttműködés, oktatás, Észtország, egész életen át tartó tanulás, társadalmi felelősségvállalás

A cikk letöltése (pdf)

 

 

English summaries of the papers